Algemene Voorwaarden

Wij zijn blij u te mogen ontvangen in onze Senishop. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze webshop op ieder moment en zonder kennisgeving vooraf te kunnen aanpassen. Wij zullen ons inspannen om te zorgen dat de informatie in onze webshop zo exact, actueel en compleet mogelijk is, maar kunnen dit niet te allen tijde garanderen. Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen aansprakelijkheid:


• in geval van onvolledigheid, onnauwkeurigheid of weglating van informatie die in de webshop beschikbaar is

• voor schade voortkomend uit onwetmatige inbraak in de webshop door derden, waardoor de beschikbare informatie is gewijzigd


De tekst van deze algemene voorwaarden wordt op zodanige wijze in de webshop ter beschikking gesteld, dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden ingezien op het moment van bestelling. Dit betekent dat indien de koper overgaat tot een bestelling, zij of hij deze algemene voorwaarden aanvaardt.


Identiteit ondernemer

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Senishop” de onderneming die onder de handelsnaam “Senishop” wordt gedreven door:

TZMO Benelux BV

Rietveldenweg 42

5222 AR 's-Hertogenbosch

Tel: 073 7820700


TZMO Benelux BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van ’s-Hertogenbosch onder nummer 17156882. Het BTW nummer van TZMO Benelux BV is NL 812570546. Email: info@senishop.nl. Hosting van Senishop door: INDIV Nederland.


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van producten aan onze kopers.


Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.


Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.


Indien ook de koper naar algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.


Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van producten)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.


Het aanbod

Het aanbod van Senishop bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, zodat de koper een goede beoordeling kan maken. Als Senishop gebruik maakt van afbeeldingen, dan zijn deze waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Senishop niet.


Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De productinformatie is zodanig, dat het de koper duidelijk is wat haar of zijn rechten en verplichtingen zijn die verbonden zijn aan het plaatsen van een bestelling. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen

• de eventuele kosten van verzenden

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

• de wijze van betalen, afleveren en retourneren van bestellingen


Ons aanbod dient te worden aangemerkt als uitnodiging aan potentiële kopers tot het plaatsen van bestellingen, welke eerst na orderbevestiging per email onzerzijds geacht worden door ons te zijn aanvaard.


Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order per email hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.


De koper is aan een bevestigde order gebonden, in welke vorm dan ook aan ons gegeven.


Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.


Senishop behoudt zich het recht bestellingen zonder opgaaf van reden niet te accepteren. Als de bestelling slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de koper het recht de order kosteloos te annuleren.


Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Senishop het recht bepaalde leveringen te laten verrichten door derden.


Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de bestelde producten te wijzigen, zullen Senishop en koper tijdig en in onderling overleg de order dienovereenkomstig aanpassen.


Indien Senishop en koper overeenkomen dat de order wordt gewijzigd, kan het tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed. Senishop zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.


Indien de wijziging op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Senishop de koper hierover van tevoren inlichten.


Prijzen

De prijzen in Senishop zijn aangegeven in euro’s inclusief BTW en exclusief een eventuele bijdrage in de verzendkosten. Op de factuur staat het BTW bedrag apart vermeld. De prijzen kunnen in de loop van het jaar variëren, waarbij wordt overeengekomen dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.


De producten blijven eigendom van Senishop totdat het volledige verschuldigde bedrag door Senishop is ontvangen.


Leveringstermijn en aflevering

Senishop streeft naar een levertijd binnen één tot vijf (1 tot 5) werkdagen, doch de aflevering zal niet langer duren dan tien (10) werkdagen. De door ons opgegeven leveringstermijn gaat in op de dag waarop de orderbevestiging is verzonden, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven leveringstermijn zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Overschrijding van de door ons opgegeven leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst.


Bij overschrijding van de maximale levertijd van tien (10) werkdagen heeft de koper het recht de order kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de koper een email of brief naar Senishop te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) werkdagen na de kennisgeving aan de koper geretourneerd.


Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van producten zonder verzendkosten bij een factuurbedrag vanaf vijfentwintig euro (€25.00).


Tenzij de koper zelf voor een expediteur zorgt worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs, voor risico van de koper.


Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.


Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.


Afkoelingsperiode en herroepingsrecht

De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.


Nadat de koper het door haar of hem bestelde product heeft ontvangen, heeft zij of hij de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Senishop te ontbinden en het product te retourneren. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.


Indien de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, dient zij of hij dit schriftelijk, per brief of email, aan Senishop te melden. Het product wordt, na overleg met Senishop, opgestuurd naar een door Senishop vastgesteld retouradres. Dit behoort te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de koper het product wenst te behouden. De koper draagt zelf de kosten en het risico van het verzenden.


Eventuele betalingen van de koper die al verricht zijn op het moment dat de overeenkomst met Senishop wordt herroepen, zullen door Senishop binnen veertien (14) werkdagen nadat Senishop het geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper worden terugbetaald.


Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen zeven (7) werkdagen na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk te geschieden, per brief of email, met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende producten zijn gefactureerd. De koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten. 


Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen zeven (7) werkdagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in bovenstaande alinea.


Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Senishop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Senishop de koper hiervan schriftelijk, per brief of email, in kennis stellen. Senishop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.


Betaling

Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering in Euro’s door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening en uitsluitend bij vooruitbetaling.


Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties.


Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.


Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Copyright 2015

|

Privacy verklaring

|

Dislaimer